HOMEENGLISHCHINESE
 
 
 
 
 
 
담당업무 대표 이메일 대표 연락처
STARCAP 판매영업 국내 영업 starcap@korchip.com 031-361-8031
해외 영업 82-31-361-8032
 
담당업무 이메일 연락처
삼성전기 / 반도체 / LED 판매영업 parts@korchip.com 031-361-8100
 
담당업무 대표 이메일 대표 연락처
샘플키트 판매영업 본사 parts@korchip.com 031-361-8100
구로영업소 02-6679-4445
구미영업소 054-452-0222
 
 
 
 

CopyRight(C) 2015 KORCHIP CORPORATION. All Rights Reserved.
경기도 안양시 만안구 만안로 359 코칩빌딩 (우) 13966 | TEL 031-361-8000 | FAX 031-361-8080